🖤 GRATIS forundersøgelser i København. Book tid 🖤

Lån til din behandling rente- og gebyrfrit. 0% i renter / 0 kr. i gebyr. Læs mere

Lån til din behandling rente- og gebyrfrit. Læs mere

🖤 GRATIS forundersøgelser i Kbh. Book tid 🖤

Standardbetingelser ved operation hos Lift Clinic

Lift Clinic Aarhus A/S
CVR-nr: 41867477

Lift Clinic København A/S
CVR-nr. 43891596


Booking og betaling
Operationer anses for aftalt og booket, når den udleverede operationsaftale er underskrevet af kunden. Hele beløbet for en operation skal betales senest 14 dage før operationen. Hvis der er 14 dage eller mindre fra bookingtidspunkt til planlagt operation, betales hele beløbet på bookingtidspunktet.

Bemærk, at det i Danmark er ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 14.999 kr. eller derover, hvad enten betalingen sker på én gang eller over flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne.


Aflysning
Operationer/behandlinger kan ikke aflyses eller flyttes af kunden senere end 10 dage før planlagt behandlingsdato. Ved aflysning inden 10 dage tilbagebetales det indbetalte beløb. Ved kundens aflysning senere end 10 dage før den planlagte behandlingsdato tilfalder hele det indbetalte beløb for operationen/behandlingen Lift Clinic, dog maks. 20.000 kr. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 5.000 kr.

Hvis udsættelse af operationsdagen skyldes sygdom hos kunden, vil Lift Clinic tilbyde at rykke operationen til en anden dato i det omfang, det er muligt. Lift Clinic forbeholder sig i den forbindelse ret til, som en betingelse for at rykke operationen til en anden dato, at kræve en lægeerklæring fra kundens egen læge, der er udfærdiget senest på den planlagte behandlingsdato.

Lift Clinic forbeholder sig i force majeure-lignende situationer ret til at udskyde en planlagt operation helt frem til operations-/behandlingstidspunktet eller eventuelt helt at aflyse operationen eller behandlingen. Force majeure-lignende situationer kan f.eks. være i tilfælde af strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold, sygdom hos personalet eller andre forhold, der er uden for Lift Clinics kontrol, og som efter Lift Clinics opfattelse forhindrer den planlagte operation/behandling.

Kunden kan ikke rejse krav mod Lift Clinic for udskydelse eller aflysning af en planlagt operation/behandling, hvis dette skyldes force majeure-lignende forhold. Hvis Lift Clinic helt aflyser operationen eller behandlingen uden at tilbyde kunden operation eller behandling på en anden dato, returnerer Lift Clinic det indbetalte beløb for operationen/behandlingen.

Møder kunden til sin operation uden at opfylde Lift Clinics udskrevne betingelser for operationen, herunder faste, tørste og/eller rygning, pålægges kunden et gebyr på 5.000 kr.

 


Følgende eventuelle efterbehandlinger mv. er inkluderet i prisen:

 • Hvis der efter behandlingen er opnået et utilfredsstillende resultat, som kræver korrektion, kan der inden for 12 måneder efter primær operation foretages en re-operation uden yderligere omkostninger for kunden. (Dette inkluderer dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse, hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen).
 • Behandling af post operativ blødning.
 • Kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 12 mdr. efter operation.Følgende omkostninger, efterbehandlinger mv. er ikke inkluderet i prisen:

 • Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger, der skyldes, at kunden har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at kunden ikke har overholdt krav om faste forud for en operation/behandling, afholdelse fra indtagelse af medicin, naturmedicin og rygning inden eller efter en operation/behandling, eller krav om indtagelse af medicin inden eller efter en operation/behandling.
 • Re-operation hvis kunden er udeblevet fra tidligere, aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 14 dage før den aftalte re-operationsdag.
 • Re-operation hvis kunden har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker, at Lift Clinic ikke kan modtage kunden til operation, eller hvis kunden har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område, der skyldes graviditet.

 


Lift Clinics ansvar

Med hensyn til skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos Lift Clinic henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk/ I andre sager er Lift Clinic erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

Lift Clinic kan ikke holdes ansvarlig for, at det tilsigtede resultat ikke opnås, hvis dette skyldes, at kunden ikke har overholdt Lift Clinics anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller hvis kunden ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol.

Lift Clinic kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter en fedtsugning. Lift Clinic kan ikke holdes ansvarlig for kundens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed.


Særlige regler for brystimplantater på Lift Clinic:
Får du foretaget en brystforstørrende operation med implantater på Lift Clinic, så er en 8 års tryghedsgaranti med i prisen. Nedenstående er inkluderet i tryghedsgarantien:

 • Lovpligtig patientforsikring er inkluderet i prisen.
 • En eventuel reoperation er gratis inden for 12 mdr., hvis det vurderes, at der ikke er opnået et tilfredsstillende resultat.
 • Kontroller. Kontroller er med i prisen, og du er altid velkommen til at komme ind og få en ekstra kontrol.
 • Kapselgaranti. Hvis der opstår kapseldannelse inden for de første 8 år, efter du har fået indsat implantaterne, så tilbydes du en gratis operation. Her vil dine implantater blive udskiftet.
 • Rotation / ruptur. Roterer eller går der hul på dine implantater, så er du tilmed dækket af vores 8 års tryghedsgaranti, og du tilbydes en gratis korrektion.


NB! Ved udskiftning af implantater: Har du kapseldannelse eller tidligere haft det, så gælder kapselgarantien ikke

Ved kapseldannelse: Hvis brystforstørrelsen er foretaget med Mentor, Motiva eller Silimed implantater, dækkes udgiften til implantaterne af Mentor, Motiva eller Silimed, forudsat at kunden ikke tidligere har haft kapseldannelse.  Læs mere om garanti på implantaterne her på siden. Udgifter til selve operationen er ikke dækket, hvis kapseldannelsen opstår senere end 8 år fra operationstidspunktet. 

Kunder der, indenfor for en 8-årig periode efter den brystforstørrende operation, udvikler generende kapseldannelse grad III eller IV, er omfattet af tryghedsgarantien. Dette gælder også ved gentagne kapselsdannelser inden for den sikrede periode, hvis dette skønnes forsvarligt af kirurgen. Hvis kirurgen på Lift Clinic vurderer, at det er operationskrævende kapselsdannelse, så vil kunden få tilbudt en operation i fuld bedøvelse uden beregning, hvor implantaterne udskiftes og kapseldannelsen fjernes. NB! Ved udskiftning af implantater: Har du kapseldannelse forud for din operation eller tidligere haft det, så gælder kapselgarantien ikke

Ved ruptur: Hvis brystforstørrelsen er foretaget med Mentor, Motiva eller Silimed implantater, dækkes udgiften til implantaterne af Mentor, Motiva eller Silimed. Udgifter til selve operationen er ikke dækket, hvis rupturen af implantatet opstår senere end 8 år fra operationstidspunktet. 


Særlige regler for baldeimplantater på Lift Clinic:
Får du foretaget en operation med baldeimplantater på Lift Clinic, så er en 5 års tryghedsgaranti med i prisen. Nedenstående er inkluderet i tryghedsgarantien:

 • Lovpligtig patientforsikring er inkluderet i prisen.
 • En eventuel reoperation er gratis inden for 12 mdr., hvis det vurderes, at der ikke er opnået et tilfredsstillende resultat.
 • Kontroller. Kontroller er med i prisen, og du er altid velkommen til at komme ind og få en ekstra kontrol.
 • Hvis der opstår kapseldannelse inden for de første 5 år, efter du har fået indsat baldeimplantaterne, så tilbydes du en gratis operation. Her vil dine implantater blive udskiftet.
 • Rotation / ruptur. Roterer eller går der hul på dine implantater, så er du tilmed dækket af vores 5 års tryghedsgaranti, og du tilbydes en gratis korrektion.


Tryghedsgarantien gælder kun ved primære baldeforstørrelser eller hos kunder, der ønsker udskift af implantater, og som ikke tidligere har haft kapseldannelse grad III eller IV. Ved kapseldannelse og/eller ruptur: Hvis baldeforstørrelsen er foretaget med Polytech implantater, dækkes udgiften til implantaterne af Polytech, forudsat at kunden ikke tidligere har haft kapseldannelse.  Læs mere om garanti på implantaterne her på siden. Udgifter til selve operationen er ikke dækket, hvis kapseldannelsen eller rupturen af implantatet opstår senere end 5 år fra operationstidspunktet.

Kunder der, indenfor for en 5-årig periode efter operationen, udvikler generende kapseldannelse grad III eller IV, er omfattet af tryghedsgarantien. Dette gælder også ved gentagne kapselsdannelser inden for den sikrede periode, hvis dette skønnes forsvarligt af kirurgen. Hvis kirurgen på Lift Clinic vurderer, at det er operationskrævende kapselsdannelse, så vil kunden få tilbudt en operation i fuld bedøvelse uden beregning, hvor implantaterne udskiftes og kapseldannelsen fjernes.


Valg af implantater
Når man vælger sit bryst- eller baldeimplantat, modtager man rådgivning fra plastikkirurgen, men det er kunden, der i sidste ende træffer beslutningen om implantatet. Såfremt der ønskes en udskiftning med henblik på en anden størrelse eller form på brystet eller balderne, er denne operation ikke omfattet af tryghedsgarantien. Udgifterne til udskiftningsoperationen og implantaterne dækkes således af kunden.

 


Underskrift af standardbetingelser
Ved at underskrive Lift Clinic standardbetingelser erklærer du at have læst Lift Clinic skriftlige information, som er udleveret til forundersøgelsen eller på www.liftclinic.dk, der vedrører den operation/behandling, som undertegnede skal have. Undertegnede erklærer ligeledes at have modtaget vejledning fra Lift Clinics personale om operationens/behandlingens omfang, mulige komplikationer og eventuelle bivirkninger.

Ved at underskrive Lift Clinic standardbetingelser er undertegnede indforstået med, at beløbet for operationen eller behandlingen indbetales i henhold til ovennævnte forfaldsdatoer, og at indholdet af nærværende Standardbetingelser for operationer og behandlinger hos Lift Clinic er accepteret.Behandling af dine personoplysninger

I henhold til sundhedslovgivningen har Lift Clinic pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Efter 10 år fra sidste journalnotat har du dog mulighed for at få din journal slettet ved at henvende dig til Lift Clinic.