Lån til din behandling rente- og gebyrfrit. 0% i renter / 0 kr. i gebyr. Læs mere

Lån til din behandling rente- og gebyrfrit. Læs mere

Standardbetingelser ved operation hos LIFT A/S CVR-nr. 41867477

Booking og betaling

Operationer anses for aftalt og booket når operationsaftalen er udleveret til kunden enten på klinikken eller sendt til patienten pr. e-mail.

Hele beløbet for en operation skal betales inden start af operation og kan forfalde i 2 rater: Første rate på 25 % af den samlede pris, skal betales senest 8 dage efter operationen er booket. Resten af beløbet skal betales senest 14 dage før operationen skal finde sted. Hvis der er 14 dage eller mindre fra bookingtidspunkt til planlagt operation, betales begge rater samtidig på bookingtidspunktet. Det bemærkes, at det i Danmark er ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 19.999 kr. eller derover, hvad enten betaling sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Aflysning

Operationer / behandlinger kan ikke aflyses eller flyttes af kunden senere end 14 dage før planlagte behandlingsdato. Ved aflysning inden 14 dage tilbagebetales det betalte beløb. Ved kundens aflysning senere end 14 dage før planlagte behandlingsdato tilfalder hele det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb LIFT A/S, dog max. 20.000 kr. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 5.000 kr.

Hvis udsættelse af operationsdag skyldes kundens sygdom, vil LIFT A/S tilbyde at rykke operationen til en anden dato, i det omfang det er muligt. LIFT A/S forbeholder sig i den forbindelse ret til, som en betingelse for at rykke operationen til en anden dato, at kræve en lægeerklæring fra kundens egen læge, der er udfærdiget senest på den planlagte behandlingsdato. LIFT A/S forbeholder sig i force majeure-lignende situationer ret til at udskyde en planlagt operation helt frem til operations-/behandlingstidspunktet eller eventuelt helt at aflyse operationen eller behandlingen. Force majeure-lignende situationer kan f.eks. være i tilfælde af strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold, sygdom hos personale eller andre forhold, der er uden for LIFT A/S’ kontrol, og som efter LIFT A/S’ opfattelse forhindrer den planlagte operation eller behandling.

Kunden kan ikke rejse krav mod LIFT A/S for udskydelse eller aflysning af en planlagt operation eller behandling, hvis dette skyldes force majeure-lignende forhold. Hvis LIFT A/S helt aflyser operationen eller behandlingen, uden at tilbyde kunden operation eller behandling på en anden dato, returnerer LIFT A/S det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb. Møder kunden til operation og ikke opfylder de af LIFT A/S udskrevne betingelser for operation, faste, tørste og/eller rygning, pålægges kunden et gebyr på 5.000 kr.

Følgende eventuelle efterbehandlinger mv. er inkluderet i prisen:

Hvis der efter behandlingen er opnået et ikke tilfredsstillende resultat, som kræver korrektion, kan der inden for 12 måneder efter primær operation foretages en re-operation uden yderligere omkostninger for kunden. (Dette inkluderer dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse, hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen). Behandling af post operativ blødning. Kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 12 mdr. efter operation.

Følgende omkostninger, efterbehandlinger mv. er ikke inkluderet i prisen:

Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger, der skyldes, at kunden har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at kunden ikke har overholdt krav om faste forud for en operation eller behandling, afholdelse fra indtagelse af medicin naturmedicin og rygning inden eller efter en operation eller behandling, eller krav om indtagelse af medicin, inden eller efter operationen. Re-operation, hvis kunden er udeblevet fra tidligere, aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 14 dage før den aftalte re-operationsdag. Re-operation, hvis kunden har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker at LIFT A/S ikke kan modtage kunden til operation, eller hvis kunden har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område der skyldes graviditet.

LIFT A/S’ ansvar

Med hensyn til skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos LIFT A/S henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk/ I andre sager er LIFT A/S erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

LIFT A/S kan ikke holdes ansvarlig for, at det tilsigtede resultat ikke opnås, hvis dette skyldes, at kunden ikke har overholdt LIFT A/S’ anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller hvis kunden ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol. LIFT A/S kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter fedtsugning. LIFT A/S kan ikke holdes ansvarlig for kundens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed.

Særlige regler for brystoperationer med implantater på LIFT A/S:

Ved kapseldannelse, rotation eller ruptur (lækage): Hvis brystforstørrelsen er foretaget med Mentor eller Motiva brystimplantater, dækkes udgiften til implantaterne af Mentor eller Motiva, forudsat at kunden ikke tidligere har haft kapseldannelse (se Mentor eller Motiva ”implantatdækning”).

Udgifter til selve operationen er ikke dækket, hvis kapseldannelsen, rupturen (lækagen) eller rotationen af implantatet opstår senere end 5 år fra operationstidspunktet. Tryghedsgaranti i 5 år er altid inkluderet ved brystforstørrende operation hos LIFT A/S. Tryghedsgaranti gælder kun ved primære brystforstørrelser eller hos kunder der ønsker udskift af implantater og som ikke tidligere har haft kapseldannelse grad III eller IV. Kunder, der indenfor for en 5-årig periode efter den brystforstørrende operation udvikler generende kapseldannelse grad III eller IV, er omfattet af tryghedspakken. Dette gælder også ved gentagne kapseldannelser inden for den sikrede periode, hvis dette skønnes forsvarligt af kirurgen. Hvis kirurgen på LIFT A/S bedømmer, at det er operationskrævende kapseldannelse, vil kunden få en såkaldt kapselløsning eller kapselfjernelse operation, og nye implantater i fuld bedøvelse uden beregning.

Undertegnede erklærer at have læst LIFT A/S’ skriftlige information, udleveret ved forundersøgelsen eller på www.liftclinic.dk, der vedrører den operation/behandling, som undertegnede skal have, samt at have modtaget vejledning fra LIFT A/S’ personale om operationens/behandlingens omfang, mulige komplikationer og eventuelle bivirkninger. Ved at underskrive LIFT A/S standardbetingelser er undertegnede indforstået med, at beløbet for operationen eller behandlingen indbetales i henhold til ovennævnte forfaldsdatoer, og at indholdet af nærværende Standardbetingelse for operationer og behandlinger hos LIFT A/S er accepteret.

Behandling af dine personoplysninger

I henhold til sundhedslovgivningen har LIFT A/S pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Efter 10 år fra sidste journalnotat har du dog mulighed for at få din journal slettet ved at henvende dig til LIFT A/S